Αρχές Ιχθυολογίας και αλιευτικές πρακτικές

Ηλικία: 11+ Παρουσίαση Ανάλυση της αλιευτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα:  Αποθέματα, στόλος σκαφών και περιοχές αλιείας, μέσω σύντομων ανάλογα το επίπεδο εκπαίδευσης στατιστικών πινάκων. Καταγραφή των κυριότερων προβλημάτων της ελληνικής αλιείας (υπεραλίευση, έλλειψη αλιευτικών δεδομένων κ.α). Αναφορά στις νέες κατευθύνσεις της ελληνικής αλιείας: Αλιεία στα βαθιά νερά, τεχνητοί ύφαλοι, προστατευόμενες περιοχές, καθώς και στις