Ηλικία: 10+

Παρουσίαση

Γνωριμία με την πολυπλοκότητα της δομής και της λειτουργίας των πηγαίων οικοσυστημάτων γλυκού νερού. Οι μαθητές αποκτούν ειδικευμένες γνώσεις για τη βιολογία, την οικολογία, την κατανομή και τους βιοτόπους που ζουν οι πληθυσμοί των ψαριών γλυκού νερού που ανήκουν στο γένος Valencia: Στην Ελλάδα το γένος Valencia περιλαμβάνει δύο κρισίμως κινδυνεύοντα ενδημικά είδη: Valencia letourneuxi και Valencia robertae. Επιπλέον γίνεται αναφορά στις απειλές που αντιμετωπίζουν και στην αναγκαιότητα προστασίας και διατήρησης αυτών των πληθυσμών (οικολογική αξία).

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ευαισθητοποίηση και αύξηση της γνώσης γύρω από τις δράσεις διατήρησης που λαμβάνουν χώρα για την προστασία ενδημικών ψαριών γλυκού νερού στην Ελλάδα.